Wat zijn onze belangrijkste uitgangspunten

Wij hanteren de Vijf Vrijheden waar dierenwelzijn aan wordt getoetst.

Citaat van deze website:

De ‘Vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen van het Brambell Committee dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg om de voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden. Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken, krabben) en het strekken van de ledematen.

De Britse Farm Animal Welfare Council heeft de voorwaarden in 1993 uitgewerkt tot de bekende ‘Vijf vrijheden’:

  • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
  • dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
  • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
  • dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
  • dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten”.

IMG_0266

Daarnaast vinden wij dat elk dier heeft recht op een dierwaardig levenseinde. Binnen Stichting Beertje wordt gezorgd voor een dusdanig klimaat dat de katten een rustige laatste levensfase kunnen hebben, waarbij veel aandacht is voor welzijn en onnodig lijden zal worden voorkomen.

Hoe doen we dit dan?

Onze katten wonen in gewone thuissituaties!
Wij houden bij de huisvesting rekening met voldoende levensruimte per kattenindividu en kijken bij de invulling van open plekken elke keer weer opnieuw welk dier het best past in de bestaande situatie qua karakter en verzorging.
Wij werken samen met een vaste dierenarts.
Wij bouwen aan een betrouwbaar opvangnetwerk voor tijdelijke, individuele, opvang wanneer opvang in de groep op locatie problematisch blijkt te zijn of wanneer dit om een andere reden noodzakelijk is. De opvanglocaties vallen onder de paraplu van Stichting Beertje en worden aangestuurd door de beheerder. Of een opvanglocatie onder de paraplu van Stichting Beertje gaat vallen is in principe ter besluitvorming door het bestuur op advies van de beheerder. Uiteraard wordt er ook de nodige begeleiding gegeven vanuit Stichting Beertje.
Wij starten Stichting Beertje op locatie Maarn. Ons streven is de locaties de komende jaren uit te breiden.

2015-08-29 13.18.14

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van beheerder Emilie Mandersloot. Emilie is paraveterinair opgeleid en heeft veel ervaring met het verzorgen van zieke en/of seniore katten en katten met diabetes. Zij neemt de beslissingen aangaande de aanname van nieuwe dieren, het verzorgen van de dieren en plaatsing bij opvanglocaties of (indien van toepassing) definitieve plaatsing. Tevens heeft Emilie een belangrijke stem aangaande de communicatie van Stichting Beertje.

(Fonds)werving

Om de doelen van de stichting te bereiken, zullen wij fondsen werven. Eventuele (fonds)wervingskosten zullen minimaal gehouden worden en in ieder geval in verhouding blijven met de opbrengst. Werving kan variëren van een algemene werving voor Stichting Beertje, tot werving voor een specifiek dier, tot werving voor een product(bijvoorbeeld insuline). Wilt u ons helpen, kijk dan hier voor meer informatie of stuur ons een kattenbelletje.

%d bloggers liken dit: